KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA ve RIZA METNİ

I.GENEL BİLGİLER ve TANIMLAR 

A.GİRİŞ 

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi unvanlı şirket olarak tüm işletmelerimizde kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uyarak işlemekteyiz. Bu “aydınlatma ve rıza metni” kişisel verilerinizin işlenme amacı, işlenme süreçleri ve usul esaslar hakkında detaylı bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

B.TANIMLAR 

Kişisel verilerin korunması ile ilgili geçen kavramlar olarak; 

Kişisel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin “veri” niteliği taşıyan  her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi:  

Kişisel verilerin; 

-Elde edilmesi,

-Kaydedilmesi,

-Depolanması,

-Saklanması,

-Değiştirilmesi veya Başkalaştırılması,

-Revize Edilmesi,

-Açıklanması veya İlan Edilmesi,

-Aktarılması,

-Devredilmesi,

-Anonimleştirilmesi(elde edilebilir hale getirilmesi)

-Sınıflandırılması,

-İmha Edilmesi, Silinmesi  veya Yok Edilmesi 

Şeklindeki işlem ve faaliyetleri,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Asis Elektronik 

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi ile şirket, şubeler  ve bağlı işletmelerini, 

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme yöntemini, amacını, sınırlarını belirleyen, resmi işlemler olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek yada tüzel kişiyi, 

İfade eder. 

II.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USUL ve ESASLARI 

A.KİŞİSEL VERİLERİN İNTERNET(WEB) SİTESİ ÜZERİNDEN TOPLANMASI  

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz, bilginiz ve rızanız dahilinde,  Veri Sorumlusu olarak Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi’nin sahip olduğu web siteleri üzerinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata  uygun olarak işlemektedir. 

1.”İnfo” ve “İletişim” veya “Bize Ulaşın” Bölümünden Kişisel Verilerin Toplanması 

Veri Sorumlusuna ait web sitesinde “İnfo” , “İletişim” veya “Bize Ulaşın” bölümünden şirketimiz ile iletişim kurmanız durumunda, kişi olarak beyan edilen; 

-İsim ve soy isim.

-Elektronik posta.

-Web sitesine bağlanmakta kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileri. 

  1. “İnsan Kaynakları” veya “İş Başvuru” Bölümünden Kişisel Verilerin Toplanması 

Veri Sorumlusuna ait web sitesinde yer alan iş başvuru formunu doldurmanız yada CV oluşturmanız durumunda buralara kişi olarak beyan ettiğiniz isim ve soy isim, T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası, elektronik posta adresi, doğum yeri ve doğum tarihi, ikamet bilgileri, uyruk, özgeçmiş ve çalışma hayatına dair bilgiler, eğitim bilgileri, uzmanlık ve yetkinlik bilgileri, referans bilgileri. 

3.Web Sitesi Üyeliği İçin Web Sitesinde Yer Alan Bölümlerin Doldurulması Üzerinden Kişisel Verilerin Toplanması 

Veri Sorumlusuna ait web sitesinde ilgili bölüme kişi olarak beyan ettiğiniz isim ve soy isim, elektronik posta adresi, doğum yeri ve doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz. 

4.Web Sitesine Not Bırakmak, Mesaj Yollamak İçin Web Sitesinde Yer Alan Bölümlerin Doldurulması Üzerinden Kişisel Verilerin Toplanması

 Veri Sorumlusuna ait web sitesinde yer alan “gönder” “posta” “yorum” veya “forum”  bölümleri üzerinden, gönderilen mesaj yada e-mail içeriği, elektronik posta adresi, IP adres verileri.   

5.Web Sitesi Ziyaret Bilgilerinin Kaydedilmesi Yoluyla Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

Veri Sorumlusunun web sitesi adresi olan “asiselektronik.com.tr” web adresine gerçekleştirilen ziyarete ilişkin, web sitesine giriş ve çıkış tarih ve saat bilgisi, IP adres verileri ve konum bilgileri, 

Veri Sorumlusunun  “asiselektronik.com.tr”  web adresine kolay ve hızlı erişim sağlamak, web sitesi faaliyetlerinin kişiselleştirilmesi, daha uygun hizmet ve kişilerin yararına olacak tekliflerin sunabilmesi amacıyla kullanılan çerezlerin topladığı kişisel veriler, 

III.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI   

A.ZORUNLU VE BİLİNDİK FAALİYETLER AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

1.1.Ticari faaliyetler hakkında her türlü soru ve soruna cevap verebilmek,

1.2.Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

1.3.Asis Elektroniğin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,

1.4.Kişisel verilerin bizzat ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

1.5.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Asis Elektroniğin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,

1.6.Gerekli olması halinde kişinin açık rızanızın alınması,

1.7.Şirket faaliyetlerinin devamı için yapılan doğal ticari faaliyetler,

1.8.Emniyet Genel Müdürlüğü Kimlik Bildirim Sistemi’ne gerekli bildirimlerin yapılması,

1.9.İşe alım ve istihdam sağlamak için iş başvurularının alınması,

1.10.Kimlik doğrulaması yapılması,

1.11.Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturulması ve saklanması,

1.12.4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Kanun ve diğer mevzuata uygun hareket etmek için yapılan faaliyetler,

1.13.Şirket güvenliğinin sağlanması, 

B.İKİNCİL GEREKÇE VE AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

2.1.Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

2.2.Web sitesinin iyileştirilmesinin sağlanması,

2.3.Faturalama işlemlerinin güvenliğinin sağlanması,

2.4.Müşteri ve tedarikçilerle sağlıklı iletişim kurulması, 

C.KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ 

Web sitesi üzerinden elde edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreyi aşmamak üzere 2(iki) yıl  muhafaza edilir.

 D.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE SINIRLAR VE ÖLÇÜLÜLÜK

 Kişisel veriler; 

-Mevzuata uygun olarak,

-İyi niyet kurallarına uygun olarak,

-Ticari ve kalite ve gelişime yönelik meşru amaçlar için,

-İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

-Süre sınırı kadar 

İşlenecektir. 

IV.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI USUL ve ESALARI

 Kişisel veriler; 

1.Veri sorumlusu şirketin ticari faaliyetlerini sunması, reklam ve tanıtım için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortakları, tedarikçi firmalar, grup şirketleri ve hissedarlara,

 2.Asis Elektroniğin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerine,

 3.Sözleşmeli ve faturalı hizmet alınan avukat, danışman, denetçi ve benzeri üçüncü kişilere, 

4.Yetki verilmiş vekil ve temsilcilere,

 5.Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verileri talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

 

 V.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği Veri Sorumlusu şirketimize şahsen başvurarak kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

1.Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, 

2.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, 

3.Kişisel verilerin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek 

4.Hakkınızdaki yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların buna göre bilgilendirilmesini talep etmek,   

Hakkına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesi) şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre şirketimizce değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz konusunda şirketimizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidi istenebilir. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz iş günü içinde kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, toplam 20(yirmi) TL’yi aşmayan bir ücret talep edilebilecektir. Başvurunuzun Veri Sorumlusu olan şirketimiz hatasından kaynaklanması halinde ödenmiş ücret tarafınıza iade edilecektir. 

Kişisel Verilerin Korunması konusundaki usulüne uygun talepleriniz, şirketimize ulaşmasından itibaren en geç otuz iş günü içinde genel olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Başvurunuz durumunda doğru kişi olduğunuzun teyit edilmesi amacıyla Asis Elektronik  sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep etme hakkına sahiptir. 

VI.ÇEREZ POLİTİKASI

 Veri sorumlusu şirketin web sitesinde “çerez” uygulaması bulunmaktadır. Çerez, bir web sitesinin, o sitede yapılan dolaşıma ilişkin verileri, PC, tablet, akıllı telefon ya da başka bir cihazınızda depo ettiği küçük bir metin dosyası olarak tanımlanmaktadır.

 Çerez uygulaması, web kullanıcısının temel ayarları(dil, ülke vb.) kolayca yapması, şirketimiz web sitesinin sağlıklı olarak çalışması, web sitesi kullanımlarınızın kolaylaştırılması, web sitesinin geliştirilmesi, optimizasyon,  kişiselleştirilmiş reklamasyon faaliyeti  yapılması gibi amaçları gütmektedir.

 Şirketimiz web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan “çerezler” ile tarayıcının “yerel depolama” alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan “yerel depolama” için uygulanır. Kullandığımız çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel bilgileri kesinlikle depolamıyoruz. 

Web sitesinde çerez kullanımından kaçınma hakkınız da bulunmaktadır. Şirketimiz web sitesinde çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip şirketimiz web sitesinde kullanılan çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da çerezler genellikle “Tercihler” ya da “Araçlar” menüsünde yer almaktadır. 

Çerez Politikası web sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Veri Sorumlusu şirketin web sitesinde; 

-İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması,  

-Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmak,

-İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamayı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmeye ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirilmesine yardımcı olmak,

-Reklam ve duyuruları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek,

 Amacıyla çerez kullanılır. 

Çerezler kişilerin kimliğini tanımlamak veri toplamaz, saklamaz ve işlemez.

Çerezler doğrudan kişisel veri niteliğinde veri toplamaz.

Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

 Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor.

Veri sorumlusu web sitesinde farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, web sitesinde yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından da yerleştirilebilmektedir.

 Çerez  rızanız “asiselektronik.com.tr” için geçerlidir.

Web sitemizde Çerez rızasını istediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi

Mersis No : 0086044287100011

E-Mail :   info@asiselektronik.com.tr

Adres : İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi. Teknokent Binası B.Blok Avcılar/İstanbul